Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to jedna z najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest ona zdefiniowana przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i cechuje się ograniczeniem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.


W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki, a jedynie do wysokości wniesionego przez siebie kapitału zakładowego. Oznacza to, że w przypadku takiej spółki, ryzyko finansowe i odpowiedzialność jest o wiele mniejsza niż w przypadku prowadzenia działalności jako osoba fizyczna. Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość stawki podatku dochodowego od osób prawnych to 19% lub 9% w przypadku spółek, których roczny dochód nie przekracza 2 miliona euro brutto. Spółki z wyższym dochodem podlegają stawce 19% . 


Zatem spółka jest tez o wiele bardziej korzystna podatkowo od JDG czy spółek osobowych osób fizycznych .

Co prawda wypłata dywidendy do wspólnika opodatkowana jest 19% podatkiem PIT ale nie podlega już taki dochód składce zdrowotnej ( a należy pamiętać ze składka zdrowotna to również podatek ) 


Spółka z o.o. posiada pewne cechy charakterystyczne:


1. Kapitał zakładowy: W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy muszą wnosić do spółki kapitał zakładowy. Minimalny kapitał zakładowy wynosi obecnie 5000 złotych.


2. Podział udziałów: Wspólnicy spółki z o.o. posiadają udziały, które określają ich uprawnienia i ściśle związane z nimi prawa do zysków i decydujących głosów.


3. Zarząd: Zarządzanie spółką z o.o. jest powierzone zarządowi, który może składać się z jednego lub więcej członków. Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz, podejmuje decyzje i prowadzi jej bieżące sprawy.


4. Rada Nadzorcza: W większych spółkach, ustanawiana jest rada nadzorcza, która ma kontrolować i nadzorować działalność zarządu.


5. Zasady zwoływania zgromadzeń wspólników: Wspólnicy spotykają się na zgromadzeniach, na których podejmowane są kluczowe decyzje dla spółki, takie jak m.in. zmiana statutu, podział zysku, powołanie i odwołanie zarządu.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na bezpieczeństwo finansowe, prostotę zarządzania oraz korzyści podatkowe. Jednakże, spółka z o.o. jest również związana z pewnymi obowiązkami, takimi jak przygotowywanie dokumentów księgowych, składanie sprawozdań finansowych, opłacanie podatków itp.


Przed założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zapraszam na konsultacje , aby dokładnie zrozumieć wszystkie aspekty prawne i podatkowe związane z taką formą prowadzenia działalności gospodarczej.